Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW

REGULAMIN

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:

KATARZYNA BULIK DEKORACJE 

Zielone Wzgórze 4/6

11-010 Barczewo

NIP: 7393248679

Regon:383032552

zwany dalej Deco Event -podmiot WYPOŻYCZAJĄCY

-klient, korzystający z usług DECO EVENT, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

 

 1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego w terminie wcześniej ustalonym z Wypożyczającym .
 2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia transportem własnym Deco Event za dodatkową opłatą. Data transportu Deco Event zostanie ustalona pomiędzy Deco Event a Zamawiającym przed wydarzeniem. Istnieje możliwość odebrania dekoracji po uroczystości z danego miejsca przez Deco Event po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym oraz za dodatkową opłatą.
 3. Zmiany ilości (pomniejszenie ilości) zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 20 dni przed uroczystością po weryfikacji dostępności towaru. W każdej chwili jest możliwość dodania artykułów do wypożyczenia po wcześniejszej weryfikacji dostępności towaru.
 4. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do DECO EVENT w stanie nienaruszonym wraz z oryginalnymi opakowaniami w terminie wcześniej ustalonym z Wypożyczającym .
 5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Jeśli pobrana kaucja będzie niewystarczająca do pokrycia straty z tytułu uszkodzenia artykułu zamawiający pokryje brakującą kwotę równowartości zakupu przedmiotu.Jeżeli nie dojdzie do uszkodzenia/ zniszczenia/ straty asortymentu kaucja zostanie w całości zwrócona na Państwa konto bankowe do 5 dni roboczych po przyjęciu lub jeśli będzie możliwość stwierdzenia braku uszkodzeń przy zdaniu dekoracji – zwrot kaucji nastąpi gotówką w momencie zwrotu dekoracji.
 1. Dekoracje przy zwrocie należy zabezpieczyć do transportu. Zwrot tylko w oryginalnych opakowaniach wraz z elementami zabezpieczającymi, które zostały przekazane przy wypożyczeniu – kartony, pudła, przekładki, wieszaki, folie bąbelkowe, folie stretchowe, papier i inne opakowania i formy zabezpieczające dekoracje itp.
 2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 3. Ogólną wartość artykułów dekoracyjnych określa Deco Event na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.
 4. Rezerwacja/wypożyczenie artykułów dekoracyjnych odbywa się na podstawie umowy wypożyczenia sporządzonej pomiędzy Zamawiającym a Deco Event. Płatność za wypożyczenie następuje zgodnie z terminami wskazanymi w umowie na konto:

MBank 79 1140 2004 0000 3102 7865 4672

KATARZYNA BULIK DEKORACJE 

Zielone Wzgórze 4/6

11-010 Barczewo

NIP: 7393248679

Regon:383032552

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Deco Event nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Deco Event zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów, chyba że rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od czynników, na które Wypożyczający nie ma wpływu np. wysyłka przedmiotów dekoracyjnych do naprawy przez osoby trzecie lub np. serwisu itp..
 5. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
 6. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Katarzyna Bulik DEKORACJE w celu realizacji Zamówień. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Bulik DEKORACJE, Zielone Wzgórze 4/6, 11-010 Barczewo. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Katarzyna Bulik DEKORACJEW powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Katarzyna Bulik DEKORACJE na adres e-mail: decoevent.olsztyn@gmail.com
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA!!!